Radio Gaga 88 FM

Radio Gaga 88 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Tot nu e destul pentru al aresta, nui aºa? Nu, dar dacã Radio Live mai are astfel de delicatese, near putea ajuta sã ajungem acolo. Nu o putem localiza pe Donna Gallagher, ºi nu rãspunde la telefon. Domnule, undei Gates acum? În apartamentul sãu. Supraveghetorii spun cã na pãrãsit clãdirea. Contactaşi prietenii ºi familia Donnei. Aflaşi unde este. Iam spus lui Radio Live cã va fi în siguranşã. În regulã. Nul puteşi aresta pur ºi simplu pe tip? Adicã, ºtişi cã a fãcut lucrurile astea. Are un alibi. Nul putem aºeza la locul crimei. Câteodatã a folosit parteneri. ªtişi asta, da? Parteneri? Nam gãsit nimic despre niciun partener. Da. A spus cã un partener la ajutat sã rezolve lucrurile. Deºi am înşeles ideea, nu foloseºte niciodatã acelaºi partener de douã ori. Radio Live a spus cã Gates a folosit un partener. Un partener. De asta are alibi. Spunele bãieşilor sãl aresteze pe Gates. ªtiu cum a uciso pe Kim Foster. Bine. Gates a spus cã merge acasã în fiecare searã la aceeaºi orã, da? Imaginile astea de la camere din ziua Asculta Radio Stai. Uitel. Uitel. Bine. Ãstai Gates în dreapta în seara în care a fost ucisã Kim Foster. În stânga, Gates cu o searã mai devreme. Carei problema la imaginea asta? E prea scund. Deci ori Gates sa micºorat Asculta Radio Sau ãsta e partenerul sãu. Poartã hainele lui Gates. Gates ar fi avut acces la peruci ºi deghizãri, de la depozitul de recuzite. Aºa poate fi Gates în locuri simultan. Stai. Cei asta? e o reflexie de la Asculta Radio de la Asculta Radio de la transpiraşie! E transpiraşie! E transpiraşie, transpirã mult! Ãstai Paul McCardle. De asta o urmãrea pe Linda Russo. El e partenerul. El lucra cu Gates. Pun un mandat pentru McCardle. Punel ºi pe Marcus Gates pe listã. Domnule? Când au intrat ofişerii în casa sa, nau gãsit decât o scarã de frânghie coborând pe acoperiºul clãdirii de alãturi. Gates a dispãrut. Am pus polişiºtii sã cerceteze zona. Nici urmã de Gates. Poate cã se duce dupã Donna. De asta îl putea pedepsi ºi pe Radio Live. Are vreo idee unde ar putea fi? Esposito vorbeºte chiar acum cu prietenul ei, dar încã e expusã. La fel ºi Paul McCardle. Maºina lui a dispãrut, ºi el la fel. Nici fosta soşie nu ºtie unde e. Dar am aflat carei legãtura dintre el ºi Gates. Au fost împreunã întro casã de adopşie. Deci McCardle ar putea fi cu Gates. Daşi pozele lui Gates ºi McCardle la aeroporturi, staşii de autobuz ºi trenuri. Beckett. Una din vecinele Donnei tocmai mia spus cã are grijã de casa veriºoarei sale. Ai o adresã? Da, dar ºi Gates are. Un tip îmbrãcat în mesager a spus cã are o livrare pentru Donna. Dute acolo acum. Polişia New York! Dãi drumul! Dãi drumul! Aº vrea sã vãd ce ne mai spui ca sã scapi ºi de asta. Voi încerca sã nu vã dezamãgesc. Am gãsit în buzunarul tãu acelaºi fel de sfoarã ca cea folositã de triplul asasin. Ultima oarã când am verificat, un om avea voie sã aibe sfoarã. Cred cã ai vrut sã fii prins, Marcus. Nu mai e nimic pentru tine aici, dar în închisoare, oamenii se tem de tine. Eºti un tip dur. ªi ai vrut sã fii din nou rege. Tot ce şia rãmas de fãcut e sã lãmureºti toate crimele astea ºi sã termini cu totul. Frumoasã încercare. Tipul ãsta no sã cedeze niciodatã. Dle, am nevoie de pârghii ºi nam niciuna. Nu sunt martori. Nus dovezi care sãl lege de vreuna din crime. Singurul lucru cu care lam prins este o acuzaşie de atac. Tocmai am primit un rãspuns la mandatul asupra lui McCardle. Este la spitalul St. Benjamin. Poate cã Gates a ajuns la el. Dle, dacãl pot face pe McCardle sã vorbeascã Asculta Radio Dute! Bine, Radio Live, dute. Stai deo parte din calea lui. ªi Radio Live Asculta Radio adumi ceva cu care sãl pot frânge. Scuzãmã. Sunt detectiv Radio Live. Am vrea sã vorbim cu dle McCardle. Nu se poate. Abia a ieºit dintro operaşie de inimã. De ce? Defectul congenital al unei valve. Asta ar cauza cumva, transpiraşie abundentã? Printre altele simptome mai serioase. Avea nevoie de operaşie de mai bine de un an. De ce a fãcuto tocmai acum? În sfârºit a venit cu banii. E o procedurã costisitoare. Cât de costisitoare? Cam . de dolari. Cine ia plãtit factura? Astai o informaşie confidenşialã. Ai vorbit cu fosta soşie. Ea nici mãcar nu ºtia cã el era aici. La urât pe tip. Atunci cine a trimis florile? Beckett. Operaşia lui McCardle, nare nimic dea face cu Gates. De fapt, Gates, ia trimis flori. Ceea ce înseamnã cã îi pasã de fratele sãu adoptiv. Astai pârghia ta. Tot mai vrei sã aºteptãm sã vorbim cu McCardle? Nu. Spuneşii lui Radio Live cã prietena sa e în regulã, ºi nu trebuie sãºi mai facã griji pentru Gates. Te tot întorci pentru mai mult. Asta caut la o femeie. Lam gãsit pe Paul. E la St. Benjamin. ªtim cã sa prefãcut cã e tu în sera în care a fost ucisã Kim Foster, ºi o sãl pun sã depunã mãrturie împotriva ta. Nul cunoºti pe Paul. Atunci vom merge pe altã cale. Îl voi acuza de complicitate la crimã. Nu puteşi face asta. De fapt, putem. Sing Sing sar putea sã fi fost un picnic pentru tine, dar cât crezi cã va supravieşui Paul acolo? Paul nu ºtia ce se întâmplã. Na fãcut decât ce iam spus eu. Singurul mod de a dovedi asta, e sãmi spui întreaga poveste. Numai dacã Paul primeºte imunitate. ªi vreau asta în scris. Ãsta e el? Ãsta e. Dle Gates, ai uciso pe Kim Foster? Da. Leam ucis pe toate. Le vreau numele. Linda Russo, înainte de asta a fost Sara Townsend, ºi alte cinci femei. Gates a mãrturisit totul. Trebuie sã mai bifãm unul, ca bãiat bun. De ce eºti trist? Pentru cã dacã era o carte, tot naº fi înşeles operaşia. Înlocuire de valva. Nui mare lucru. Tata a avut una. Da, dar dacã nai fi avut banii, cine ar fi plãtit pentru ea? Bãnuiesc cã Gates a fãcuto. Probabil cã a ascuns niºte bani înainte de închisoare. Da, dar a ieºit de o lunã din închisoare. De ce a aºteptat pânã acum sãl opereze pe McCardle? Avea nevoie de McCardle sãl ajute cu Linda Russo ºi Kim Foster. Da, probabil. Împachetezi? Îmi adun doar lucrurile la un loc. Toate lucrurile aleas din închisoare? Strângi multe lucruri, ºtii, chiar ºi în puºcãrie. Ai avut dreptate în legãturã cu Gates. A încercat sã o prindã pe Donna. Dar ea e bine. ªi Gates? A mãrturisit. Sa terminat totul. Slavã Domnului. Nai de gând sã întrebi ce sa întâmplat? Cu prietena ta, Donna Asculta Radio nai întrebat de ea.Lasă un răspuns